Quality
Meets
Life
กรรมสิทธิ์ความสุข
ของชีวิตสมบูรณ์แบบ
ความคืบหน้าการก่อสร้าง
เดือน ตุลาคม 2559
ความคืบหน้ารวม Phase 1 ความคืบหน้า 99% Phase 2 ความคืบหน้า 89%