Quality
Meets
Life
กรรมสิทธิ์ความสุข
ของชีวิตสมบูรณ์แบบ
ความคืบหน้าการก่อสร้าง
เดือน กันยายน 2559
งานก่อสร้างโครงการ งานก่อสร้างบ้าน Phase 1 = 92% งานก่อสร้างบ้าน Phase 2 = 90%